DOPRAVA ZADARMO nad 39 € DOPRAVA ZADARMO nad 39 €
VŠETKO SKLADOM ihneď k odoslaniu VŠETKO SKLADOM ihneď k odoslaniu
30 DNÍ na vrátenie tovaru 30 DNÍ na vrátenie tovaru

Reklamačný poriadok

1 Zodpovednosť za vady tovaru (záruka, rozpor s kupnou zmluvou)

Kupujúci je pred prvým použitím povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na používanie výrobku a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť, v opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vadu. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Spotrebiteľ by vo vlastnom záujme mal tieto kroky urobiť tiež, vyhne sa tak neskorším problémom plynúcich zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanické poškodenie), kedy sa bude pri prípadnej reklamácii vychádzať zo skutočnosti, že bez výhrad prijal doručený tovar.

1.1 Záručné práva

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, môže však byť uvedením v záručnom liste dlhšia. V prípade predĺženej (zmluvnej) záruky predávajúci v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

  • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
  • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániac riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpienie od kúpnej zmluvy
  • ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
  • ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy


Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

2 Rozpor s kúpnou zmluvou

Ak sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za chybu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak či to neodporuje povahe veci. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. Rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. Zjednanie nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy

3 Dodatky

Spotrebiteľ môže požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Ak voľbu spotrebiteľa nebude možné splniť, môže požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.

Reklamácia (uplatnenie zodpovednosti za chyby) bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak budete mať otázku ohľadom vašej reklamácie, obráťte sa na náš email: info@jadi.sk